1 Comment

  • گمرک یک جای بسیار مهم است برای یک کشور دولت اگر دولت باشد اگر قانون باشد گمرک باید دارای سیستم اطفایه پیش رفته باشد امروز تمام دزدان و مافیا در دستگاه دولت و جمع شدند فقط کارشان دزدی رشوه خواری و حق ملت مظلوم میلیون ها دالر به حساب های شخصی خود می گزارند کسی نیست که فکر این روز را بکند و برای حوادث غیر منظره امکاناتی را فراهم در اختیار داشته باشد همه دزد دروغ گو و فریب کار اند که ملت به این روز سیاه کشاندند

Leave a Comment